Wensen of vragen? Neem contact op: +31 (0)113 - 574318
Inloggen
Proef & beleef Zeeland Zeker Zeeuws® gecertificeerd voor onze Zeeuwse Oesters en Zeeuwse Kreeft

Algemene voorwaarden van “PIET van OOST” B.V.

Art. 1 Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Art. 2 Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête zijn vrijblijvend. “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Art. 3 Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Art.4 Leveringen
“PIET van OOST” b.v. – De Viskêête zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Art. 5 Betaling
De klant voldoet bij “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête.

Art. 6 Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn van 24 uur na aflevering voor dagverse producten. Voor overige producten geldt de garantietermijn die door de betrokken leverancier van “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Art. 7 Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Art. 8 Klantgegevens
Indien de klant aan “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête opgave doet van een adres is “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht (bezorg)adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:
“PIET van OOST” b.v.
Postbus 34
4400 AA Yerseke
info@pietvanoost.nl

Art. 9 Aansprakelijkheid
“PIET van OOST” b.v. – De Viskêête is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête komen. “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête eveneens geen verantwoordelijkheid. “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête uitgesloten.

Art. 10 Diversen
De klant van “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan die niet aan “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art. 11 Rechten
Alle contacten en transacties met “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête. Niets uit uitgaven of publicaties van “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête.

Art. 12 Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland – West-Brabant.

Art. 13 Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 24 uur na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij “PIET van OOST” b.v. – De Viskêête te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.
 
“PIET van OOST” b.v.
Havendijk 36
4401 NS YERSEKE
info@pietvanoost.nl
0113 - 573426
Proef & beleef Zeeland Zeker Zeeuws® gecertificeerd voor onze Zeeuwse Oesters en Zeeuwse Kreeft

Veilig betalen: bij levering